På jakt efter luckor i samhällets krisplaner

[2018-07-30] Umeå universitet har tillsammans med Lunds universitet och FOI tilldelats 20 miljoner kronor av MSB för ett femårigt forskningsprojekt som ska undersöka hur olika typer av kriser i samhällsviktig verksamhet kan undvikas och hanteras. Projektet leds av Niklas Eklund på Statsvetenskapliga institutionen.

Att försörjningen av varor och tjänster till viktiga samhällsfunktioner fungerar är oerhört viktigt, i fredstid såväl som i tider av kris eller krig. Störningar i försörjningskedjor och flöden kan få omfattande konsekvenser på såväl internationell som nationell och lokal nivå. I dagens sammankopplade samhälle ser MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ett behov av forskning om konsekvenser av beroenden mellan system, infrastrukturer och flöden som påverkar hur och i vilken grad effekter sprids över sektors- och aktörsgränser.

Bild: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Projektet Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring är tvärvetenskapligt och leds av docent Niklas Eklund vid Statsvetenskapliga institutionen. I projektet ska man bland annat undersöka sektorerna energiförsörjning, livsmedel, kommunikation samt hälso- och sjukvård, för att identifiera risker för störningar i olika scenarier.

- Vi kommer att jobba på två plan, förklarar Niklas Eklund. Dels ser vi att vi i högt utvecklade industrinationer idag förbrukar resurser i en utsträckning som inte är långsiktigt hållbar. Man kan säga att vår livsstil hotar vår livsstil. Dels jobbar vi med yttre hot, som kan vara naturkatastrofer eller man made – till exempel att en illasinnad aktör, en stat eller någon som vill skada vårt samhälle, attackerar en nod i ett kritiskt flöde så att allt stannar av.

Umeå universitet, som representeras av Niklas Eklund och Veronica Strand, kommer att arbeta med forskningsprojektets idémässiga, eller mänskliga, faktor. Det innefattar frågor om hur information flödar kring viktiga beslut, vilket handlingsutrymme man upplever sig ha, politiska och förvaltningsmässiga frågor. FOI, Försvarets forskningsinstitut, ansvarar för försvarssäkerhetsperspektivet, och Lunds universitet för de tekniska/matematiska delarna i projektet.

- Tvärvetenskap är svårt, men vi projektdeltagare har träffats vid en upptakt och kommer jättebra överens. Vi ska börja värva doktorander inför projektstarten vid årsskiftet snart, och vi är riktigt taggade! säger Niklas Eklund.

Redaktör: David Meyers

Adress till nyheten:
http://www.samfak.umu.se/nyhet//.cid292704