Till umu.se

Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna

Projekttitel

Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna

Projektperiod

2017-01-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Ekonomisk historia, Ekonomi

Forskningsledare

Cristián Ducoing Ruiz, Institutionen för ekonomisk historia

SVENSKA

Nyckelord: Hållbar utveckling, divergens, naturresurser

Projektet Hållbar utveckling, finanspolitik, och förvaltning av naturresurser. Boliva, Chile och Perú i jämförelse med de Nordiska länderna bygger på ett samarbete mellan forskare i Europa och Sydamerika. Syftet med projektet är att identifiera och jämföra utveckling och resultat av naturresurserpolitiken i en grupp Latinamerikanska länder som är speciellt rika på liknande mineralresurser och har en historia av liknande konflikter (Boliva, Chile och Peru) med utvecklingen i de Nordiska länderna (Finland, Norge och Sverige). Projekt adresserar huvudsakligen den historiska utvecklingen av ländernas naturresurserspolitik och söker att identifiera lärdomar och framgångsexempel med relevans för dagens politik i låg- och medelinkomstländer med betydande tillgångar av naturresurser. Projektdeltagarna kommer att åstadkomma en analys av flera indikatorer relaterade till naturresurser och hållbar utveckling i ett långt tidsperspektiv (1870-2015) genom att använda metoder och analysverktyg från ekonomisk historia och relaterade discipliner.Tre mått, eller element, kommer att utgöra kärnan för projektet: i) Genuine Savings, som är ett omfattande mått på ekonomisk utveckling och inkluderar förslitningen av naturresurser och degraderingen av miljön; ii) ekonomiska länkar mellan naturresurser och resten av ekonomin mätt som strukturella förändringar (kapaciteten inom länderna att diversifiera sin ekonomi) samt iii) fiskala indikatorer som mäter beroendet av naturresurser för de Latinamerikanska ländernas statsfinanser och huruvida denna relation förklarar underskott och volatilitet i statsbudgeten. Ett specifikt syfte med projektet är därmed att utveckla ett omfattande och enhetligt mått på utveckling som gör det möjligt att jämföra de Latinamerikanska ländernas långsiktiga utveckling i relation till de Nordiska från andra delen av 1800-talet fram till idag. För att öka förståelsen av makroutvecklingen kommer även en analys på företagsnivå att utföras genom ett antal case som fokuserar på tillväxten i dessa företag i relation till en hållbar hantering av naturresurser och miljörisker. Projektet kommer att generera minst sex artiklar skrivna enskilt eller i samarbete av projektdeltagarna, en editerad bok av projektledarna med kapitelbidrag från övriga projektdeltagare och inbjudna författare.


Projektmedlemmar

Namn Titel Examen Finansiering
Ann-Kristin Bergquist
Cristián Ducoing Ruiz

Nationella partners

Sara Torregrosa, Lund University

Internationella partners

Jose Peres-Cajías, Catholic University of Bolivia,
Marc Badia-Miró, University of Barcelona, Spain
Kristin Ranestad, University of Oslo, Norway
Carlos Contreras, Catholic University of Peru, Peru

Externt finansierade tjänster

Vetenskapsr&#229;det, Swedish Research Links, Development Research<br /><br />

Tillbaka till populärbeskrivning


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion