Till umu.se

Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv

Projekttitel

Att räkna med bråk? En studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv

Projektperiod

2017-01-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Sociologi

Forskningsledare

Britt-Inger Keisu, Sociologiska institutionen

Syftet med projektet är att undersöka konflikters betydelse för anställdas psykiska ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser som grundskola, äldrevård och socialtjänst ur ett genusperspektiv. Vi vill med både kvantitativa och kvalitativa metoder såväl undersöka som påverka medvetenheten om normativt tänkande kring genus och konflikter samt att i samverkan starta igång förändringsprocesser på arbetsplatser. Vi har valt att lägga fokus på konflikter, både destruktiva och konstruktiva, eftersom vi mot bakgrund av befintlig forskning utgår ifrån att det är en delförklaring till varför kvinnodominerade arbetsplatser är ohälsosammare ur ett arbetsmiljöperspektiv. Tidigare forskning tyder på att könsintegrerade arbetsplatser har lägre grad av konflikter och att ohälsan och sjukfrånvaro ökar ju mer könssegregerad ett yrke är men samtidigt saknas kunskap kring orsaker till detta. Samband mellan psykisk ohälsa, konflikt och genus anar vi att kan förklaras av skillnader i arbetsmiljö och arbetsvillkor. Eftersom både chefer och anställda ägnar en stor del av sin tid med att hantera både konflikter och dess konsekvenser är bristen på kunskap allvarlig. Därför är detta projekt ett viktigt bidrag inom samhällsvetenskapen. Projektet består av två delstudier; 1) en kvantitativ kartläggning till anställda inom kvinnodominerade yrken där konflikter, prevalens, konsekvenser och bidragande faktorer studeras 2) samt fördjupade kvalitativa interaktiva arbetsplatsstudier med intervjuer och workshops med första linjens chefer, anställda och fackliga representanter där genusaspekter fokuseras i berättelser kring konflikter, konflikthantering och arbetsmiljö. Resultatet kan även bidra till utveckla en bas av teorier kring konflikter och genus för att aktörer på kvinnodominerade arbetsplatser ska kunna tillämpa och integrera dessa tankegångar i sitt preventiva och systematiska arbetsmiljöarbete.

Nyckelord; konflikter, arbetsmiljö, psykisk ohälsa, kvinnodominerade yrken, genus och organisationsteori

Projektmedlemmar

Namn Titel Examen Finansiering
Elin Kvist Universitetslektor
Susanne Tafvelin Universitetslektor

Extern finansiering (1000 SEK)

Huvudman Finansiär 2016 2017 2018
Britt-Inger Keisu FORTE 786000 1474000 1474000

Tillbaka till populärbeskrivning


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion