Till umu.se

Att företräda barnets rätt och bästa - internationella studier om en juristroll

Projekttitel

Att företräda barnets rätt och bästa - Internationella studier om en juristroll

Projektperiod

2017-11-13 - 2018-10-12

Ämnesområden

Offentlig rätt, Processrätt

Forskningsledare

Maria Forsman, Juridiskt forum vid Umeå universitet

Den juristroll som utgörs av att rättsligt företräda barn har framhållits i Advokatsamfundets tidskrift som en särskilt komplex och mångfacetterad verksamhet etiskt sett (Advokaten, nr 4/2014). I mina tidigare studier av särskild företrädare för barn var ett övergripande resultat att det barnrättsstärkande värdet av särskild företrädare för barn är beroende av hur juristrollen i praktiken utövas; i synnerhet av hur och i vilken utsträckning som representationen utgår från allmänna synsätt på barn respektive det individuella barnets egna kontext och direktiv. Den svenska praktiken är dock - i lagstiftningens förarbeten, i praxis och riktlinjer - starkt benägen åt representation baserad på (juristens) bedömningar av barnets bästa. Denna svenska inställning och praktik avses i detta projekt att ligga till grund för fördjupade studier och barnrättslig analys. Detta sker främst genom att utforska, relatera till och tillämpa internationella studier och standarder.

Genom att inhämta och bearbeta kunskaper från ett internationellt fält – och integrera dessa med den svenska förståelsen av begrepp såsom ställföreträdarskap, barnets bästa och rätten att komma till tals – är ambitionen att bidra till utvecklingen av ett angeläget område såväl rättsligt som professionellt och samhälleligt.

Forskningen finansieras genom stipendium från Johan & Jakob Söderbergs stiftelse.

nyckelord: barnrätt, juristprofessionen, barnets bästa, rättslig representation

Tillbaka till populärbeskrivning


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion