Organisation

Vid fakultetens institutioner och enheter bedrivs forskning och/eller utbildning inom ett eller flera ämnesområden.

Fakultetens ledningsgrupp utgörs av dekan, prodekan, vicedekan, kanslichef och ansvarig för samverkans- och innovationsfrågor.

Inom fakulteten finns flera olika arbetsgrupper som fattar beslut, lämnar förslag och utreder olika frågeställningar.

Beslutande organ är fakultetsnämnden och dekanens beslutsmöten. Fakultetsnämnden har huvudansvaret för grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom det samhällsvetenskapliga området vid universitetet, och dekanen är ordförande i nämnden.

Beredande organ är utbildningskommittén, forskningskommittén och anställningskommittéerna. Utbildningskommittén bereder utbildningsärenden på grundnivå och avancerad nivå, och forskningskommittén bereder frågor om forskning och utbildning på forskarnivå inför fakultetsnämndens möten. De två anställningskommittéerna vid fakulteten behandlar anställningar som professorer och docenter, respektive anställningar som universitetslektorer.

För fakultetens utbildningsprogram finns programkommittéer.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion