Kansliet för samhällsvetenskap

Det samhällsvetenskapliga fakultetskansliets centrala uppgift är att ge service, information och rådgivning till de samhällsvetenskapliga institutionerna och enheterna.

Kansliets uppgift är också att ge den service och information som efterfrågas på central nivå vid universitetet och att utgöra en länk mellan universitetsledning och institutionerna inom fakulteten.

Kansliet bereder och handlägger ärenden för fakultetsnämndens samt underliggande organs räkning. Kansliet utgör även en kontaktyta mot det omgivande samhället.


Kansliledning:

Per Höglund, kanslichef, leder och samordnar arbetet vid kansliet.

Funktioner vid kansliet:

Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
Fakultetsadministration
Ekonomi, budget och uppföljning
Personalfrågor
Information
Internationalisering


Kontaktinformation

Per Höglund, kanslichef
Kansliet för samhällsvetenskap
901 87 Umeå 

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset.

Tel:  090-786 53 17, 070-610 08 84

Kontaktformulär