Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningskommitté

Den samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningskommitté bereder ärenden rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå inför fakultetsnämndens möten. Vid behov kan kommittén tillsätta arbets- och beredningsgrupper. Prodekanen är ordförande i utbildningskommittén.

Sammansättningen för Utbildningskommittén är tio ledamöter bestående av prodekan, sex lärare/studierektorer plus fem gruppsuppleanter. Därutöver ingår tre studentrepresentanter plus en gruppsuppleant.

Ordförande

 • Ann-Louise Silver, pedagogiska institutionen

Ledamöter

 • Dan Frost, Handelshögskolan
 • Ola Lindberg, pedagogiska institutionen
 • Michael Gruber, institutionen för psykologi
 • Ulf Israelsson, juridiska institutionen
 • Marie-Louise Snellman, institutionen för socialt arbete
 • Daniel Larsson, sociologiska institutionen

Gruppsuppleanter (i nummerordning)

 • Ulrika H. Westergren, institutionen för informatik,
 • Ötjan Pettersson, institutionen för geografi och ekonomisk historia
 • Patrik Johansson, statsvetenskapliga institutionen
 • Pär Segerbrant, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
 • Annica Nylander, institutionen för kostvetenskap

Adjungerade representanter med närvaro- och yttranderätt från

Avdelningar vid Handelshögskolan som inte representeras genom ledamot eller gruppsuppleant
– Jessica Fahlén, avdelningen för statistik,
– Tomas Raattamaa, avdelningen för nationalekonomi.
Avdelning vid institutionen för geografi och ekonomisk historia som inte representeras genom ledamot eller gruppsuppleant:
– Thomas Pettersson, avdelningen för ekonomisk historia
Representant från enheter med utbildning på grund och/eller avancerad nivå:
– Hanna Lövgren, Restauranghögskolan
– Linda Sandberg, Umeå centrum för genusstudier
– Pontus Bergh, Polisutbildningen

Studeranderepresentanter (utses för ett år i taget)

 • Nelly Fernström, utbild.bevakare, Umeå studentkår
 • Frida Annuswer, utbild.bevakare, Umeå studentkår
 • Vakant, HHUS, Umeå studentkår
 • vakant, beteendevetarsektionen, Umeå studentkår

Närvaro och yttranderätt

Utbildningskommittén kan därutöver för ett visst sammanträde, del av sådant eller en viss tid fatta beslut om adjungering av en person.

Övriga med närvaro- och yttranderätt: dekan, ansvarig för samverkan/innovation, kanslichef, utbildningsledare, fakultetssamordnare, icke tjänstgörande suppleant.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Protokoll

Arkiv protokoll

Sekreterare

Marianne Schedin

Besöksadress
Plan 3, Förvaltningshuset

Tel:  090-786 7477

Kontaktformulär